Notice: This website is an unofficial Microsoft Knowledge Base (hereinafter KB) archive and is intended to provide a reliable access to deleted content from Microsoft KB. All KB articles are owned by Microsoft Corporation. Read full disclaimer for more details.

Poruka o pogre�ci u programu Internet Explorer 7: "Internet Explorer ne mo�e prikazati web-stranicu."


View products that this article applies to.

Simptomi

Kada poku�ate pristupiti nekom web-mjestu pomocu programa Windows Internet Explorer 7, mo�da ce se pojaviti poruka o pogre�ci slicna sljedecoj:
Internet Explorer cannot display the webpage (Internet Explorer ne mo�e prikazati web-stranicu)

Ovaj je clanak namijenjen korisnicima racunala s pocetnom i srednjom razinom znanja.
Ove ce vam korake mo�da biti lak�e pratiti ako najprije ispi�ete clanak.

↑ Back to the top


Metode za otklanjanje te pote�koce

Poku�ajte otkloniti pote�kocu pomocu sljedecih metoda, redom kojim su navedene.

Prva metoda: prikaz web-stranice

 1. Pokrenite Internet Explorer 7.
 2. Na adresnu traku upi�ite http://www.microsoft.com i pritisnite tipku ENTER.
 3. Ako se mo�ete povezati s Microsoftovim web-mjestom, obratite se administratoru stranice na kojoj se pojavila pogre�ka.

Druga metoda: znacajka Delete Browsing History (Izbri�i povijest pregledavanja) u programu Internet Explorer 7

 1. Pokrenite Internet Explorer 7, kliknite Tools (Alati), a zatim odaberite Delete Browsing History (Izbri�i povijest pregledavanja).
 2. U odjeljku Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) kliknite Delete Files (Izbri�i datoteke), a zatim OK (U redu).
 3. U odjeljku History (Povijest) kliknite Delete history (Izbri�i povijest), a zatim OK (U redu).
 4. U odjeljku Form data (Podaci u obrascima) kliknite Delete forms (Izbri�i obrasce), a zatim OK (U redu).

Treca metoda: pokretanje alata Network Diagnostics (Mre�na dijagnostika) u programu Internet Explorer 7

 1. Kada dobijete poruku o pogre�ci, kliknite Diagnose Connection Problems (Dijagnosticiraj probleme pri povezivanju).
 2. Slijedite korake u alatu za mre�nu dijagnostiku i rije�it cete brojne probleme s povezivanjem.

  Napomena Za prikaz zapisnika koji stvara alat za mre�nu dijagnostiku kliknite View diagnostic log (Prika�i zapisnik dijagnostike). Taj zapisnik mo�e va�em davatelju internetskih usluga (ISP-u) olak�ati otklanjanje te pote�koce.

Cetvrta metoda: alat Network Diagnostics (Mre�na dijagnostika) u sustavu Windows

Prvi korak: pokretanje alata Network Diagnostics (Mre�na dijagnostika)

 1. Kliknite Start, a zatim Help and Support (Pomoc i podr�ka).
 2. Kliknite Use Tools to view your computer information and diagnose the problem (Prikaz informacija o racunalu i dijagnosticiranje problema pomocu alata).
 3. Kliknite Network Diagnostics (Mre�na dijagnostika).
 4. Kliknite Set Scanning Options (Postavi mogucnosti pregleda), a zatim potvrdite svaki okvir osim okvira Verbose (Op�irno).
 5. Kliknite Save Options (Spremi mogucnosti), a zatim Scan your system (Pregledaj sustav).

  Napomena Postupak pregleda mo�e potrajati nekoliko minuta.

Drugi korak: kori�tenje informacija u alatu Network Diagnostics (Mre�na dijagnostika)

 1. Kada alat Network Diagnostics (Mre�na dijagnostika) pregleda sustav, kliknite IP Address (IP adresa). Prikazat ce se IP adresa.
 2. Ako IP adresa glasi otprilike 169.x.x.x, va� davatelj internetskih usluga racunalu nije dodijelio IP adresu.

  Ako IP adresa pocinje brojem koji nije 169, uzrok problema mo�da je softverski ili hardverski sukob.

Peta metoda: a�uriranje postavki modema ili usmjerivaca

 1. Odspojite kabel koji povezuje racunalo i modem.
 2. Iskljucite modem.

  Napomena Ako modem nema prekidac za iskljucivanje, odspojite ga od izvora napajanja.
 3. Pricekajte nekoliko minuta. Zatim ukljucite modem, prikljucite kabel koji povezuje racunalo i modem te ponovo pokrenite racunalo.
 4. Ponovo testirajte vezu da biste utvrdili mo�ete li pristupiti Internetu.

Method 6: provjera ispravnosti mre�nog prilagodnika putem alata Device Manager (Upravitelj uredaja)

 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upi�ite Devmgmt.msc i kliknite OK (U redu).
 2. Dvokliknite Network Adapters (Mre�ni prilagodnici).
 3. Ako nema ikona u obliku usklicnika i instalirani su najnoviji upravljacki programi, prijedite na sljedecu metodu.
 4. Ako se u alatu Device Manager (Upravitelj uredaja) pored mre�nog prilagodnika nalazi usklicnik ili upitnik, dvokliknite uredaj, a zatim procitajte poruku o pogre�ci koja ce se prikazati. Na sljedecem su popisu navedene tri uobicajene poruke o pogre�kama i moguca rje�enja:
  • �ifra 10
   This device cannot start. (Code 10) (Uredaj nije pravilno konfiguriran. (�ifra 1))
   1. Kliknite Update Driver (A�uriraj upravljacki program) da biste a�urirali upravljacke programe za taj uredaj.
   2. U postavkama uredaja kliknite karticu General Properties (Opca svojstva), a zatim kliknite Troubleshoot (Rje�avanje problema) da biste pokrenuli carobnjak za otklanjanje pote�koca.
  • �ifra 28
   The drivers for this device are not installed. (Code 28) (Uredaj nije pravilno konfiguriran. (�ifra 1))
   1. Instalirajte upravljacke programe za taj uredaj.
   2. Kliknite Update Driver (A�uriraj upravljacki uredaj).

    Time se pokrece Hardware Update Wizard (Carobnjak za a�uriranje hardvera).
  • �ifra 1
   This device is not configured correctly. (Code 1) (Uredaj nije pravilno konfiguriran. (�ifra 1))
   1. A�urirajte upravljacki program klikom na Update Driver (A�uriraj upravljacki program).

    Time se pokrece Hardware Update Wizard (Carobnjak za a�uriranje hardvera).
   2. Ako a�uriranjem upravljackih programa ne uspijete otkloniti pote�koce, potra�ite dodatne informacije u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver.
  Ako mre�ni prilagodnik ne radi kako treba ili nije kompatibilan sa sustavom Microsoft Windows XP, obratite se neovisnom dobavljacu hardvera i nabavite a�urirane upravljacke programe ili pak kompatibilan mre�ni prilagodnik.

Method 7: popravljanje mre�ne veze

 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upi�ite Ncpa.cpl i kliknite OK (U redu).
 2. Desnom tipkom mi�a kliknite odgovarajucu mre�nu vezu, a zatim kliknite Repair (Popravak).
 3. Testirajte vezu.

↑ Back to the top


Reference

Dodatne informacije o otklanjanju te pote�koce u programu Internet Explorer 6 potra�ite u clanku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
326155 Poruka o pogre�ci pri poku�aju pristupa web-mjestu putem programa Internet Explorer: "Stranicu nije moguce prikazati" Poruka o pogre�ci pri poku�aju pristupa web-mjestu putem programa Internet Explorer: "Stranicu nije moguce prikazati" (Ova veza mo�e upucivati na sadr�aj koji je djelomicno ili potpuno na engleskom jeziku)

↑ Back to the top


Keywords: KB926431, kbexpertisebeginner, kbtshoot, kbceip, kbprb

↑ Back to the top

Article Info
Article ID : 926431
Revision : 0
Created on : 6/12/2007
Published on : 6/12/2007
Exists online : False
Views : 336